فروش آهن ،ميلگرد،ورق،نبشي و پروفيل
فروش آهن ،ميلگرد،ورق،نبشي و پروفيل

خم كاري پروفيل ها و لوله ها

خم كاري پروفيل ها و لوله ها ي  تو خالي كه زاويه خمش آن ها زياده بوده و شعاع خم كوچكي دارند ، اين امكان وجود دارد كه مقطع ان ها در محل خمش تغيير فرم دهد ( اصطلاحا دو پهن شوند ) هر چه قطر لوله بيشتر و ضخامت جداره ان كمتر بوده و شعاع خم نيز كوچكتر باشد و مقدار اين تغيير فرم بيشتر است .

براي جلوگيري از تغيير فرم مقطع در محل خميدگي ، مي توان آن ها را از داخل تقويت كرده و يا از دستگاه هاي لوله خم كن براي اين منظور استفاده كرد .

لوله هاي بدون درز كم قطر را مي توان در حالت سرد خم كاري نمود .

لوله هاي با قطر بيشتر را پس از گرم كردن محل خم ، خم كاري مي كنند و در اين روش بايد سطح داخلي خمش را بيشتر از سطح خارجي گرم نمود .

انتخاب شعاع خم مناسب در تميز بودن و عدم تغيير فرم در محل خم كاري بسيار موثر است .

شعاع خمش در خم كاري لوله ها نبايد از سه برابر قطر اسمي ان ها كمتر باشد .

خم كاري پروفيل ها و لوله : براي تقويت داخلي لوله ها جهت جلوگيري از تغيير فرم ، مقطع آن ها در هنگام خم كاري ، معمولا از ماسه نرم و خشك و يا فنر خم كاري و غيره استفاده مي كنند .

براي مطالعه ادامه مطلب در سايت تهران آهن كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۴:۳۱ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

قالب برداري ستون

قالب برداري بايد وقتي انجام شود كه بتن قادر به تحمل تنش ها و تغيير شكل هاي وارده باشد. قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني ، مقاومت كافي براي تحمل وزن خود و بارهاي وارده را كسب نمايند، نبايد پايه ها و قالب هاي باربر برچيده شوند.

عمليات قالب برداري و جمع كردن پايه ها بايد گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنان صورت گيرند كه

اعضا و قطعات، تحت بارهاي ناگهاني قرار نگرفته ، بتن صدمه نبيند و خدشه اي به ايمني و قابليت بهره برداري قطعات وارد نشده و تغيير شكل هاي غير مجاز در آن ها رخ ندهد.

چنان چه قالب برداري قبل از پايان دوره مراقبت انجام شود، بايد تدابيري براي مراقبت بتن پس از قالب برداري اتخاذ گردد.

زمان قالب برداري

 • الف :چنانچه زمان قالب برداري در طرح ، تعيين و تصريح نشده باشد ، قالب ها و پايه ها نبايد قبل از سپري شدن مدت هاي مندرج در جدول زير باشد .

قالب برداري

پيش شرط هاي استفاده از جدول فوق اين است كه  :

بتن با استفاده از سيمان پرتلند معمولي يا سيمان پرتلند ضد سولفات تهيه شده باشد.

حين سخت شدن بتن ، دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد تنزل ننمايد (در صورت تنزل دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد ، بايد ارقام جدول متناسباً و حداقل به ميزان مدت يخبندان افزايش يابند)

هنگام قالب برداري سطوح قائم ، جهت حفظ بتن در برابر گرما يا سرماي محيط بلافاصله پس از قالب برداري عمل آوردن بتن به روش مقتضي صورت پذيرد .

در صورت استفاده از سيمان زودگير، ارقام جدول فوق قابل كاهش است .

هنگام استفاده از مواد ديرگير كننده در ساخت بتن بايد ارقام جدول فوق افزايش يابند.

اگر ملاحظات خاصي براي پرهيز از ترك هاي زودهنگام يا تقليل تغيير شكل هاي ناشي از وارفتگي مد نظر باشد، بايد ارقام جدول را افزايش داد .

به علاوه چنانچه عمل آوردن تسريع شده يا قالب بندي خاصي نظير قالب هاي لغزان مطرح باشد، ممكن است مقادير فوق را كاهش داد.

 • ب :برداشتن قالب ها و پايه ها در مدت هاي كمتر از مقادير مندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمايش ميسر است.

برداشتن پايه هاي اطمينان

 • الف :براي تيرهاي تا دهانه ۷ متر، برداشتن كل قالب و داربست و زدن پايه هاي اطمينان ميسر است ، ولي

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۰:۵۴ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

آرماتور هاي حرارت و جمع شدگي در پي ها

آرماتور هاي حرارت : نسبت سطح آرماتور حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت كمتر يا مساوي ۱۰۰۰ ميلي متر نبايد از مقادير (الف) تا (پ) اين بند كمتر اختيار شود :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240  و S340    :      ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ميلگرد هاي رده S400      :          ۰٫۰۰۱۸
 • پ) براي ميلگرد هاي رده S500  و بالاتر     :     ۰٫۰۰۱۵

نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ميلي متر نبايد از الفا براي نسبت هاي مندرج در قسمت بالا اختيار شود . مقدار الفا از رابطه زير تعيين مي شود :

الفا برابر است با ۱٫۳-h0.0003

مقدار حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگي As min ، براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۲۰۰۰ ميلي متر برابر مقدار آرماتور براي پي به ضخامت ۲۰۰۰ ميلي متر و به شرح ( الف) تا ( پ) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240 و S340    :  As  min :2800(mm2/m)
 • ب) براي ميلگرد هاي رده S400   :          As  min :2500(mm2/m)
 • پ)براي ميلگرد هاي رده S500و بالا تر     :         As  min :2100(mm2/m)

در پي هاي با ضخامت متغير ، مي توان براي محاسبه مقدار آرماتور كششي حرارت و جمع شدگي ضخامت پي را برابر با ضخامت پي فرضي هم حجم آن اختيار كرد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۳:۰۶ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها :  آرماتور هاي لازم براي مقاطع پي ها و شمع ها بر اساس نيروهاي وارد بر آن مقاطع در حالت حد نهايي با رعايت محدوديت هاي زير محاسبه مي شوند .

در پي هاي نواري مقدار نسبت در ناحيه كششي در ناحيه كششي نبايد كمتر از ۰٫۲۵ درصد اختيار شود ، مگر آنكه  آرماتور به كار رفته به اندازه يك سوم بيشتر از مقدار آرماتور تعيين شده در محاسبات باشد .

در حالت اخير اين نسبت نمي تواند كمتر از ۰٫۱۵ درصد اختيار گردد .

در پي ها قطر ميلگرد ها نبايد كمتر از ۱۰ ميليمتر و فاصله محور تا محور آن ها از يكديگر ، نبايد كمتر از ۱۰۰ ميلي متر و بيشتر از ۳۵۰ ميلي متر در نظر گرفته شود .

در پي هاي حجيمي كه در آن ها ابعاد و حجم بتن مستقل از نياز هاي محاسباتي در نظر گرفته مي شوند ، رعايت حداقل آرماتور خمشي ضرورتي ندارد .

در اين پي ها در صورتي كه كنترل ترك هاي سطحي مورد نظر باشد بايد در آن سطوح يك شبكه ميلگرد جلدي به كار برد .

حداكثر فاصله ميلگرد هاي جلدي ۳۵۰ ميلي متر است .

در پي هاي منفرد در صورتي كه عملكرد پي يك طرفه باشد و يا عملكرد آن دو طرفه بوده و شكل آن مربع باشد ، توزيع ميلگرد ها در سراسر عرض پي بايد به طور يكنواخت صورت گيرد .

در غير اين صورت توزيع ميلگرد ها بايد مطابق ضوابط ( الف ) و ( ب) اين بند باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۱:۴۴ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار ها

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار : در ديوار ها آرماتور هاي قائم و افقي نبايد به ترتيب كمتر از مقادير زير اختيار شوند .

حداقل نسبت مساحت مقطع ارماتور قائم به مساحت كل مقطع براي ميلگرد هاي مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالا تر ، با قطر ۱۶ ميليمتر و يا كمتر  ۰٫۰۰۱۲
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار  ۰٫۰۰۱۵

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقي به مساحت كل مقطع براي آرماتور هاي مختلف به شرح  (الف) و (ب) اين بند  است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ ميليمتر يا كمتر ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار ۰٫۰۰۲۵

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقي به مساحت كل مقطع نبايد بيشتر از ۰٫۰۴ اختيار شود .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در ديوار هاي با ضخامت بيشتر از ۲۵۰ ميليمتر ، به جز ديوار هاي زير زمين و ديوار هاي حايل  ، هر يك از آرماتور هاي قائم و افقي بايد در دو سفره به موازات سطوح ديوار ، مطابق ( الف) و (ب) اين بند پيش بيني شوند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۲:۵۲ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي  و برشي تير هاي عميق

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي:

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي پيچشي به كمتر از ۴۰۰ مگا پاسكال باعث كنترل و محدوديت عرض ترك هاي قطري مي گردد .

خاموت هاي بسته و دورپيچ هاي پيچشي بايد تا فاصله d از دور ترين تار فشاري در مقطع ادامه يافته و آرماتور هاي پيچشي مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت هاي بسته بايد از طريق قلاب هاي انتهايي قابل قبول تامين گردد .

بايد تمام ميلگرد هاي پيچشي ( فولاد هاي طولي به علاوه خاموت هاي بسته و يا دورپيچ ها ) حداقل در طولي برابر با بزرگترين بعد عضو از نقطه اي كه ديگر نياز به مقاومت پيشچي نيست ادامه يافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گيرد .

در صورتي كه پيشچ حداكثر در انتهاي يك عضو اتفاق بيفتد ، ضروري است آرماتور هاي طولي داراي مهار انتهايي مناسب پس از انتهاي عضو پيچشي باشند .

بدين منظور مي توان از قلاب هاي انتهايي و يا اضافه كردن ميلگرد هاي u شكل ، كه داراي وصله هاي پوششي با آرماتور هاي طولي پيچشي هستند ، استفاده نمود .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۰:۵۵ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

آرماتور هاي برشي و انواع آن

آرماتور هاي برشي مي توانند شامل انواع زير باشد :

 • الف ) خاموت هاي عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هايي با زاويه ۴۵ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند . در صورت احتمال تغيير زاويه ترك در اثر تغيير نوع بارگذاري ، استفاده از اين نوع خاموت مجاز نمي باشد .
 • پ) ميلگرد هاي طولي خم شده به قطر حداكثر ۳۶ ميلي متر ، تحت زاويه ۳۰ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند .
 • ت ) تركيبي از خاموت ها و ميلگرد هاي طولي خم شده با شرايط مذكور در بند هاي الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور هاي طولي توزيع شده در ارتفاع تير هاي عميق
 • ج) دورپيچ ها

حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايد ار d/2 بيشتر باشد  .

به دليل آنكه سفره هاي آرماتور برشي عمود بر محور عضو حتما تمامي ترك هاي مورب برشي را در طول موثر خود قطع نمايند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود مي گردد .

فاصله بين خاموت هاي مايل و يا ميلگرد هاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه هر خط  ۴۵ درجه اي كه به طرف عكس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا ميلگرد هاي كششي طولي رسم شود ، حداقل به وسيله يك رديف از آرماتور هاي برشي قطع گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۳:۱۷ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

حداقل آرماتور برشي

حداقل آرماتور : در تمامي اعضاي خمشي بتن آرمه اي ، به غير از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، كه در ان ها مقدار Vu  تجاوز كند ، بايد آرماتور برشي به كاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشي باعث جلوگيري از زياد شدن ترك هاي مورب ، و موجب اضافه شدن شكل پذيري و داشتن اخطار قبلي براي گسيختگي هاي احتمالي مي گردد .

در جان يك تير كه با آرماتور ها برشي مسلح نشده است ، تشكيل ناگهاني ترك هاي مورب مي تواند مستقيما به گسيختگي بدون اخطار قبلي بيانجامد .

وجود ميلگرد هاي برشي ، بخصوص در مقاطعي كه در آن ها نيروي كششي عمل مي نمايد و يا احتمال افزوده شدن بار هاي وارده وجود دارد ، بسيار مفيد است .

در موارد زير ضوابط مربوط به بخش هاي مربوطه ملاك عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پي ها
 • ب) سقف هاي ساخته شده با سيستم تيرچه هاي بتني
 • پ) تيرهايي كه به صورت يكپارچه با دال ريخته شده و ارتفاع كل ان ها كمتر از دو و نيم برابر ضخامت دال ، نصف پهناي جان و ۶۰۰ ميليمتر باشد.

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۶:۳۲ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۴:۰۶ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت هاي فاصله ميلگرد ها

محدوديت هاي فاصله ميلگرد : محدوديت هاي فولادي گذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

فاصله ازاد بين هر دو ميلگرد موازي واقع در يك سفره نبايد از هيچ يك از مقادير ( الف ) تا ( پ) اين بند كمتر باشد :

 • الف ) قطر ميلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ ميلي متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن

در اعضاي تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور ميلگرد هاي طولي از يكديگر ، نبايد بيشتر از ۲۰۰ ميلي متر باشد .

در صورتي كه ميلگرد هاي موازي در چند سفره قرار گيرند ، ميلگرد هاي سفره فوقاني بايد طوري بالاي ميلگرد هاي سفره تحتاني واقع شوند كه معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بين هر دو سفره نبايد از ۲۵ ميلي متر و نه از قطر بزرگترين ميلگرد كمتر باشد .

در اعضاي فشاري با خاموت هاي بسته يا دورپيچ ، فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد طولي نبايد از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترين ميلگرد و نه از ۴۰ ميلي متر ، كمتر باشد .

محدوديت هاي فاصله ازاد بين ميلگرد ها بايد در مورد فاصله آزاد وصله هاي پوششي با وصله ها يا ميلگرد هاي مجاور نيز رعايت شوند .

گروه ميلگرد هاي در تماس

در استفاده از گروه ميلگرد هاي موازي كه در آن ها ميلگرد ها در تماس با هم بسته مي شوند تا به صورت واحد عمل كنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) اين بند بايد رعايت شوند :

 • الف ) تعداد ميلگرد هاي هر گروه براي گروه هاي قائم تحت فشار نبايد از ۴ عدد ، و در ساير موارد از ۳ عدد تجاوز كند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۹:۴۵ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (1) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 487
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت