فروش آهن ،ميلگرد،ورق،نبشي و پروفيل
فروش آهن ،ميلگرد،ورق،نبشي و پروفيل

آرماتور هاي برشي و انواع آن

آرماتور هاي برشي مي توانند شامل انواع زير باشد :

 • الف ) خاموت هاي عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هايي با زاويه ۴۵ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند . در صورت احتمال تغيير زاويه ترك در اثر تغيير نوع بارگذاري ، استفاده از اين نوع خاموت مجاز نمي باشد .
 • پ) ميلگرد هاي طولي خم شده به قطر حداكثر ۳۶ ميلي متر ، تحت زاويه ۳۰ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند .
 • ت ) تركيبي از خاموت ها و ميلگرد هاي طولي خم شده با شرايط مذكور در بند هاي الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور هاي طولي توزيع شده در ارتفاع تير هاي عميق
 • ج) دورپيچ ها

حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايد ار d/2 بيشتر باشد  .

به دليل آنكه سفره هاي آرماتور برشي عمود بر محور عضو حتما تمامي ترك هاي مورب برشي را در طول موثر خود قطع نمايند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود مي گردد .

فاصله بين خاموت هاي مايل و يا ميلگرد هاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه هر خط  ۴۵ درجه اي كه به طرف عكس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا ميلگرد هاي كششي طولي رسم شود ، حداقل به وسيله يك رديف از آرماتور هاي برشي قطع گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۳:۱۷ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

حداقل آرماتور برشي

حداقل آرماتور : در تمامي اعضاي خمشي بتن آرمه اي ، به غير از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، كه در ان ها مقدار Vu  تجاوز كند ، بايد آرماتور برشي به كاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشي باعث جلوگيري از زياد شدن ترك هاي مورب ، و موجب اضافه شدن شكل پذيري و داشتن اخطار قبلي براي گسيختگي هاي احتمالي مي گردد .

در جان يك تير كه با آرماتور ها برشي مسلح نشده است ، تشكيل ناگهاني ترك هاي مورب مي تواند مستقيما به گسيختگي بدون اخطار قبلي بيانجامد .

وجود ميلگرد هاي برشي ، بخصوص در مقاطعي كه در آن ها نيروي كششي عمل مي نمايد و يا احتمال افزوده شدن بار هاي وارده وجود دارد ، بسيار مفيد است .

در موارد زير ضوابط مربوط به بخش هاي مربوطه ملاك عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پي ها
 • ب) سقف هاي ساخته شده با سيستم تيرچه هاي بتني
 • پ) تيرهايي كه به صورت يكپارچه با دال ريخته شده و ارتفاع كل ان ها كمتر از دو و نيم برابر ضخامت دال ، نصف پهناي جان و ۶۰۰ ميليمتر باشد.

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۶:۳۲ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۴:۰۶ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت هاي فاصله ميلگرد ها

محدوديت هاي فاصله ميلگرد : محدوديت هاي فولادي گذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

فاصله ازاد بين هر دو ميلگرد موازي واقع در يك سفره نبايد از هيچ يك از مقادير ( الف ) تا ( پ) اين بند كمتر باشد :

 • الف ) قطر ميلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ ميلي متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن

در اعضاي تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور ميلگرد هاي طولي از يكديگر ، نبايد بيشتر از ۲۰۰ ميلي متر باشد .

در صورتي كه ميلگرد هاي موازي در چند سفره قرار گيرند ، ميلگرد هاي سفره فوقاني بايد طوري بالاي ميلگرد هاي سفره تحتاني واقع شوند كه معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بين هر دو سفره نبايد از ۲۵ ميلي متر و نه از قطر بزرگترين ميلگرد كمتر باشد .

در اعضاي فشاري با خاموت هاي بسته يا دورپيچ ، فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد طولي نبايد از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترين ميلگرد و نه از ۴۰ ميلي متر ، كمتر باشد .

محدوديت هاي فاصله ازاد بين ميلگرد ها بايد در مورد فاصله آزاد وصله هاي پوششي با وصله ها يا ميلگرد هاي مجاور نيز رعايت شوند .

گروه ميلگرد هاي در تماس

در استفاده از گروه ميلگرد هاي موازي كه در آن ها ميلگرد ها در تماس با هم بسته مي شوند تا به صورت واحد عمل كنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) اين بند بايد رعايت شوند :

 • الف ) تعداد ميلگرد هاي هر گروه براي گروه هاي قائم تحت فشار نبايد از ۴ عدد ، و در ساير موارد از ۳ عدد تجاوز كند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۹:۴۵ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (1) ]

ميلگرد دورپيچ ها

ميلگرد دورپيچ : تاثير كاربرد مارپيچ ها در ستون ها در افزايش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانيكه پوسته بتني خارج از هسته در اثر تغيير شكل و يا بار زياد خرد شده و جدا شود ، بخوبي مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپيچ ارائه شده در اين بند از آيين نامه به اين منظور است كه مقاومت باربري اضافي براي ستون هاي بارگذاري شده بدون خروج از محور ، چنان تامين شود كه در صورت خرد شدن پوسته بتني مشكلي براي ان ها ايجاد نشود .

آزمايش ها نشان داده اند كه ستون هايي با مقدار آرماتور پيچ ارائه شده در آيين نامه ، مقاومت و شكل پذيري قابل توجهي دارند .

ميلگرد دورپيچ  : در طراحي دورپيچ هاي اعضاي فشاري علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته بايد ضوابط زير را هم در نظر گرفت :

 • دورپيچ ها بايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوري باشد كه جا به جايي و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغيير ابعاد ميسر باشد .
 • قطر ميلگرد هاي مصرفي در دورپيچ نبايد از ۶ ميلي متر كمتر باشد .
 • در هر گام دورپيچ فاصله ازاد بين ميلگرد ها نبايد از ۷۵ ميلي متر بيشتر و از ۲۵ ميلي متر كمتر باشد .
 • گام دورپيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتني داخل دورپيچ تجاوز كند .
 • در هر طبقه ، دورپيچ بايد از روي پي يا دال تا تراز پايين ترين ميلگرد هاي طبقه فوقاني ادامه يابد.
 •  در صورتي كه تير ها يا دستك هايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، بايد از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد .
 • در ستون هاي قارچي با سر ستون ، دورپيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در ان قطر يا پهناي سرستون دو برابر قطر يا پهناي ستون باشد .
 • دورپيچ بايد با فاصله نگهدار هاي مناسب در جاي خود تنظيم و تثبيت شود .
 • در صورتي كه قطر ميلگرد دورپيچ كمتر از ۱۶ ميلي متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نبايد كمتر از از مقادير الف تا پ اين بند ، اختيار شود :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۵:۱۷ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

محدوديت هاي آرماتور ها در قطعات فشاري ( ستون ها )

محدوديت هاي آرماتور : در قطعات فشاري سطح مقطع آرماتور طولي نبايد كمتر از ۰٫۰۱ و بيشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع كل باشد .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي پوششي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در صورت استفاده از فولاد S400  در آرماتور هاي طولي مقدار حداكثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع كل محدوده  مي گردد .حداقل آرماتور طولي در ستون ها براي تحمل خمش ، صرف نظر از انكه وجود داشته باشد يا نباشد ، و همچنين براي كاهش آثار جمع شدگي و خزش تحت اثر تنش هاي فشاري دائمي به كار مي رود .

آزمايش ها نشان مي دهند كه پديده هاي جمع شدگي و خزش تمايل دارند تنش هاي وارده ناشي از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

اين امر تحت اثر بارهاي بهره برداري دائمي مي تواند باعث افزايش تنش در آرماتور ها تا حد تسليم فولاد شود .

به اين علت آيين نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع كل ستون محدود مي كند .

آرماتور هاي زياد در مقطع ستون باعث مشكلات اجرايي در بتن ريزي نيز مي شود .

در چنين حالتي بهتر است ابعاد ستون را افزايش داد و يا از بتن يا آرماتور مقاومتر استفاده كرد .

حداكثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع كل ستون محدود مي شود كه در صورت وجود وصله هاي پوششي در يك مقطع اين مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع كل ستون تقليل مي يابد .

حداقل تعداد ميلگرد هاي طولي در قطعات فشاري به شرح زير است :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۶:۵۱ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

ميلگرد و جزئيات بيشتر

ميلگرد و جزئيات :

قلاب هاي استاندارد

ميلگرد و جزئيات : هر يك از خم هاي مشروح زير قلاب استاندارد تلقي مي شود :

الف) ميلگرد هاي اصلي

خم نيم دايره ( قلاب انتهايي ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميليمتر در انتهاي ازاد ميلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه طول مستقيم برابر حداقل ۱۲db  در انتهاي ازاد ميلگرد

ب) براي ميلگرد هاي تقسيم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونيا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد  ، براي ميلگرد هاي به قطر ۱۶ ميلي متر و كمتر

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقيم در انتهي ازاد ميلگرد ،  براي ميلگرد هاي به قطر بيشتر از ۱۶ ميلي متر و كمتر از ۲۵ ميلي متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلي خم ها به جزبراي خاموت ها با قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد از مقادير مندرج در جدول كمتر اختيار شود :

قطر ميلگرد حداقل قطر خم
كمتر از ۲۸ ميليمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ ميليمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ ميليمتر ۱۰db

 

براي خم كردن ميلگرد هاي به قطر ۳۶ ميليمتر و بيشتر و با زاويه بيشتر از ۹۰ درجه به روش هاي خاص نياز است .

ب) قطر داخلي  خم ها براي خاموت هاي به قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد كمتر از ۴db  اختيار شود .

طول گيرايي ميلگرد هاي كششي

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۶:۳۷ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

ميلگرد و جزئيات بيشتر

ميلگرد و جزئيات :

قلاب هاي استاندارد

ميلگرد و جزئيات : هر يك از خم هاي مشروح زير قلاب استاندارد تلقي مي شود :

الف) ميلگرد هاي اصلي

خم نيم دايره ( قلاب انتهايي ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميليمتر در انتهاي ازاد ميلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه طول مستقيم برابر حداقل ۱۲db  در انتهاي ازاد ميلگرد

ب) براي ميلگرد هاي تقسيم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونيا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد  ، براي ميلگرد هاي به قطر ۱۶ ميلي متر و كمتر

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقيم در انتهي ازاد ميلگرد ،  براي ميلگرد هاي به قطر بيشتر از ۱۶ ميلي متر و كمتر از ۲۵ ميلي متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلي خم ها به جزبراي خاموت ها با قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد از مقادير مندرج در جدول كمتر اختيار شود :

قطر ميلگرد حداقل قطر خم
كمتر از ۲۸ ميليمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ ميليمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ ميليمتر ۱۰db

 

براي خم كردن ميلگرد هاي به قطر ۳۶ ميليمتر و بيشتر و با زاويه بيشتر از ۹۰ درجه به روش هاي خاص نياز است .

ب) قطر داخلي  خم ها براي خاموت هاي به قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد كمتر از ۴db  اختيار شود .

طول گيرايي ميلگرد هاي كششي

ميلگرد و جزئيات : طول گيرايي يك ميلگرد در كشش ، Id ، بايد حداقل برابر با مقدار حاصل از رابطه در نظر گرفته شود ، در هر حال كمتر از ۳۰۰ ميليمتر اختيار نشود .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۹:۳۸ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

مهار ميلگرد ها

مهار ميلگرد  : ضوابط گفته شده در اين مقاله براي تمامي ميلگرد هايي كه به طور عمده تحت اثر بار هاي استاتيك قرار دارند و يا سازه هاي با شكل پذيري كه تحت اثر بار هاي جانبي زلزه قرار مي گيرند صادق است .

۱- در تمامي قطعات بتن آرمه نيروهاي كششي يا فشاري موجود در ميلگرد ها در هر مقطع بايد به وسيله مهار ميلگرد ها در دو سمت ان مقطع به بتن منتقل گردد .

مهار ميلگرد ها در بتن به يكي از سه طريق الف تا پ اين بند با تركيبي ار ان ها امكان پذير است :

 • الف) پيوستگي موجود بين بتن و ارماتور در سطح جانبي ارماتور
 • ب)ايجاد قلاب استاندارد در انتهاي ميلگرد
 • پ) به كارگيري وسايل مكانيكي در طول ميلگرد

۲- براي مهار ميلگرد هاي كششي به وسيله قلاب ، انتهاي ميلگرد ها خم شده و به صورت قلاب در اورده مي شود .

براي انتقال نيروي AbFy از ميلگرد به بتن ايجاد قلاب به تنهايي كافي نيست و بايد علاوه بر ان طول اضافي مستقيم ميلگرد از انتهاي ازاد ميلگرد تا شروع قلاب در بتن وجود داشته باشد .

حداقل اين طول اضافي به علاوه شعاع قلاب انتهايي ان به علاوه قطر ميلگرد ، كه براي انتقال نيروي AbFy لازم است ، طول گيرايي ميلگرد قلاب دار ناميده مي شوند .

طول گيرايي ميلگرد هاي قلاب دار در كشش

طول گيرايي يك ميلگرد قلاب دار در كشش ، Idh ، بايد حداقل برابر مقدار رابطه زير در نظر گرفته شود .

مقدار Idh در هيچ حالت نبايد كمتر از ۸ دي بي و يا ۱۵۰ ميليمتر اختيار گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۱:۱۰ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]

بستن ميلگرد ها

بستن ميلگرد هاي فولادي بايد قبل از بتن ريزي ، بر اساس طرح و محاسبه ، به يكديگر بسته و يكپارچه شونذ تا از جابه جا شدن آن ها طي عمليات بتن ريزي تا خودگيري بتن جلوگيري شود .

بستن ميلگرد ها به يكديگر از نظر زمان و مكان بستگي به وضعيت كارگاه و نوع قطعه دارد كه تصميم گيري در مورد چگونگي ان به عهده تكنسين ساختمان است تا حداكثر كارايي حاصل شود .

گاهي تمام يا قسمتي از ميلگرد ها خارج از قالب مي بندند و يك شبكه را تشكيل مي دهند و سپس ان را در قالب قرار مي دهند ( شبكه ي كف فونداسيون منفرد ).

گاهي نيز ميلگرد ها را در قالب به يكديگر مي بندند ( مانند ميلگرد هاي سقفي بتني ) .

براي بستن دو ميلگرد به يكديگر ، بيشتر از مفتول نرم با قطر ۱٫۵ تا ۲ ميليمتر استفاده مي كنند كه اصطلاحا به اين عمل پره زدن مي گويند .

انواع گره هاي متداول براي بستن دو ميلگرد به يكديگر

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۱:۵۲ ] [ سميرا گرايلي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 2
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 229
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید / طراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا